www.mobarn.noVåre barnehager

Samarbeid mellom hjem og barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. Betegnelsene «hjemmet» og «foreldrene» omfatter også andre foresatte. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. (Rammeplan for barnehagen 2017)

Gjennom samarbeid mellom hjem og barnehage ønsker vi å skape en helhet i barnets hverdag.

Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagepersonalet vil gjøre det lettere for barnet å oppleve trygghet og sammenheng mellom hjem og barnehage.

Grunnlaget for god kontakt med foreldrene blir lagt i tilvenningsperioden, og i det første møtet med barnehagen. Denne kontakten vil vi styrke og videreutvikle gjennom ulike samarbeidsformer:

  • Daglig kontakt ved henting/bringing.
  • Foreldresamtaler høst og vår.
  • Felles foreldremøter. ca. 2 ganger pr. år.
  • Ulike foreldrearrangement.
  • Dugnader.

Når foreldrene og personalet har en åpen, tillitsfull og varm kommunikasjon fører det til at barnet trives bedre i barnehagen.

* Husk at positive foreldre=positive barn. Hils på og prat med barn, foreldre og ansatte. Tenk på hvordan dere omtaler andre familier og barnehagen hjemme.

* Foreldre trenger ikke å vite alt, men engasjement påvirker barnets trivsel og utvikling positivt. Vær interresert og nysgjerrig på hvordan barnet har hatt det i barnehagen. La barnet få tid til å fortelle på sin egen måte og snakk om barnehagen hjemme.

* Foreldrene kjenner barnet best og må ha tro på egen rolle og mulighet til å påvirke.

* Foreldrene må "lese" hvordan barnet har det og ta hensyn til at barnet blir sliten i barnehagen.

* En god dialog skaper tillit mellom foreldre og personalet. Saker tas opp når de oppstår på en åpen og ærlig måte. Kritikk er et lite egnet verktøy for samarbeid.

* Bruk barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg aktivt. (www.fubhg.no