www.mobarn.noVåre barnehager

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Les om hva Hustadvika kommune skriver om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid på sin hjemmeside her:

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.Dette gjelder både private og kommunale barnehager. 

Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til kommunen, og søknaden innvilges for inntil ett år av gangen.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5 åringer:

Alle barn mellom 2 og 5 år, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett på 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2020 settes inntektsgrensen til 566 100 kroner.

Redusert foreldrebetaling:

Familier med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. En husholdning skal ikke betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. For 2020 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 574 750 kr ha rett til redusert foreldrebetaling.

Makspris i barnehage

Makspris i barnehage per. 01.august 2020 er satt til 3135 kr pr måned. 
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Søknadsfrist:

Det må sendes ny søknad med tilhørende dokumentasjon før oppstart av nytt barnehageår.

Slik søker du:

Legg ved selvangivelse i tillegg til eventuelle andre inntekter som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen må opplyse om at de som søker kan legge ved annen dokumentasjon dersom de mangler selvangivelse, og hva dette skal være.

 Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er sendt inn.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår om gangen.

Søknaden om redusert foreldrebetaling sendes til:
Hustadvika kommune, Barnehageansvarlig, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling.

Hva om inntekten har endret seg?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.

Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av arbeidsledighet i lengre tid, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Hva koster det?

Det er gratis å søke.

Klage:

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til kommunen v/ klagenemda.  

Alternativ måte å søke på:

Hvis du trenger hjelp til utfylling eller utskrift av søknaden er du velkommen til å ta kontakt med Barnehageenheten eller Servicetorget ved Rådhuset.